PRIVACY STATEMENT

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze.
In deze privacyverklaring licht Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Maryknoll Zusters van St. Dominicus

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus is een charitatieve instelling die zich richt op het helpen van de allerarmsten in de wereld.
Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers.
Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken.

Persoonsgegevens

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • rekeningnummer;
 • donatiedetails en -geschiedenis;
 • marketingvoorkeuren;
 • op de website worden functionele cookies opgeslagen.
  Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de optimale werking van de website

In voorkomende gevallen kan Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus actueel worden gehouden.

Doelen

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken.
Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.

Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze goede-doelenorganisatie en voor fondsenwerving.
Dit kan telefonisch, per post of per e-mail plaatsvinden.
Daarnaast kunnen uw gegevens – geaggregeerd – worden verwerkt om tot data analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren.
In voorkomend geval kunnen uw gegevens worden gevalideerd of gecombineerd met gegevens uit externe bronnen.
Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus.

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken.
Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar.
Overige gegevens worden uiterlijk 60 dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.
Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus van u beschikt.
Deze rechten worden hierna nader toegelicht.
Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus hier binnen vier weken op reageren.
U kunt uw verzoek –  voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer –  doen.
Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht van rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus.
Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus ook verzoeken uw gegevens te wissen.
Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Indien u de nieuwsbrief van Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief, of door een email te sturen aan info@maryknollzusters.nl.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus, kunt u Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus verzoeken om de gegevens die Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus.

Ontvangers

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen.
Wel stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners, om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen.

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen die in opdracht van Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus uw gegevens verwerken.
Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.
Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.
Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst.
In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer wordt herkend door de website.

De website van Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus maakt gebruik van de volgende drie categorieën cookies:

 • Noodzakelijke of functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld een cookie die helpt bij het inloggen op de website.
 • Analytische cookies: cookies die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten, deze cookies slaan op hoe een bezoeker over de website surft en deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren of voor statistische doeleinden.
 • Overige cookies: bijvoorbeeld tracking cookies die surfgedrag op verschillende websites opslaan.

Van deze laatste twee categorieën cookies wordt uitsluitend gebruik gemaakt na uw uitdrukkelijke toestemming, die u via de cookiebanner bij uw eerste bezoek aan de websites kunt verlenen of weigeren.
U kunt de cookie-instellingen beheren via uw browser.

Contact

U kunt Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus bereiken via onze website www.maryknollzusters.nl per e-mail info@maryknollzusters.nl, op telefoonnummer 058-3690160, of per post Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus, Postbus 880, 8901 BR Leeuwarden

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.